دومین نمایشگاه تخصصی آموزش محیط زیست

تصاویر نمایشگاه: