اولین همایش ملی آموزش محیط زیست

محورهای همایش: 
آموزش محیط زیست و نظام آموزش و پرورش رسمی کشور
توسعه پایدار و فناوریهای نوین
آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
آموزش محیط زیست و مدیریت بحران
آموزش محیط زیست و برنامه درسی
آموزش محیط زیست و اصلاح الگو ی مصرف
آموزش محیط زیست و تکنولوژی آموزشی
آموزش محیط زیست و جهاد اقتصادی
سطح همایش: 
ملی